Obchodní podmínky / Terms and conditions of use

1. Tyto podmínky a pokyny jsou platné a závazné pro všechny aktivity studia XDream (dále jen akce).

2. V případě zrušení Akce budou zákazníci informováni kde a jakým způsobem je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného, popřípadě jiné možnosti náhrady.
Standardně se vstupné vrací v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování, pojištění, …) se neposkytuje.

3. Právo změny programu, termínu a místa konání je vyhrazeno. Nejaktuálnější informace o změnách programu, termínu, místa atd. naleznete na www stránkách, nebo jiném informačním kanále studia. Zákazník je povinen si vždy v den konání Akce prověřit, zda se Akce opravdu koná.

4. Do místa konání Akce není dovoleno vnášet zbraně, omamné látky nebo jiné předměty, které mohou být Pořadatelem označeny jako nebezpečné nebo na Akci zakázané. Právo osobní bezpečnostní kontroly je vyhrazeno. Pořadatel si vyhrazuje právo na Akci nevpustit osoby podnapilé, pod vlivem omamných látek nebo ohrožující pořádání Akce či bezpečnost jejích návštěvníků. Také je zakázáno vstupovat s jakýmkoliv úmyslem poškodit sebe, nebo své okolí.

5. Do místa konání Akce je bez povolení organizátora zakázáno nosit nahrávací zařízení jako jsou např. magnetofony, fotoaparáty, filmové kamery a videokamery. Pořizování audio a video záznamů je bez povolení organizátora zakázáno!

6. Právo filmového, video a televizního záznamu akce je vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

7. Vstupenka je platná pouze pro jeden vstup. Permanentka je uzpůsobená pro vstupů více a je bez povolení organizátora nepřenosná (vztahuje se na jméno kupujícího). Náhrada za promeškané, nebo jinak zmařené hodiny není nárokovatelná a je nabídnuta s ohledem na aktuální možnosti studia.

8. Vstupenky jsou ceniny chráněné ochrannými znaky. Padělání, kopírování a pozměňování vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona. Za platnost vstupenek zakoupených mimo autorizovaná
prodejní místa se neručí.

9. XD neodpovídá za jednání/konání Pořadatele ani za Akci, pokud není pořadatelem přímo studio XD (např. při prodeji vstupenek na Akci jiného pořadatele). XD neodpovídá za škody na zdraví nebo majetku návštěvníků Akce. Návštěvník Akce je povinen respektovat pokyny Pořadatele a jím pověřených osob.

10. Vstup na akci se povoluje pouze fyzicky a psychicky zdravým jedincům. Případné zamlčení, nebo odmítnutí prokázání se dobrým zdravotním stavem si pořadatel vyhrazuje právo na nevpuštění, nebo okamžité vykázání z prostoru akce. Důvodem je povinnost zajištění bezpečí a vyhnutí se hrozící fyzické nebo psychické újmě pro danou osobu a případné okolí. Na místech pořádání akce se také vztahují platné omezení z hlediska zamezení šíření nakažlivých nemocí (např. SARS-Cov2).  

Upozornění 1 Odpovědnost

XD neodpovídá za žádné obtíže, ani škody způsobené neznalostí pravidel. Na běžných lekcích a akcích nejste pojištěni. Za nezletilé odpovídá jeho zákonný zástupce. Před účastí na jakékoliv akci studia je vhodné se nejprve poradit s organizátorem, odborným garantem kurzu, nebo lekotrem. Např. lekce Zumba fitness kladou vysoké nároky na emocionální stabilitu a je vhodné zvollit odpovídající zátěz a další nároky svým možnostem. Při špatném, nebo neodborném odhadu svých možnstí hrozí zranění, nebo jiná újma, za které studio nenese odpovědnost.

Upozornění 2 GDPR 

Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, který subjekt údajů činí dobrovolně a k udělení souhlasu nesmí být jakkoliv nucen. Udělení souhlasu je právem subjektu údajů, né povinností.

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 Uděluji tímto souhlas tanečnímu a pohybovému studiu XDream se sídlem v Brně, IČ 86965964 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

-          Jméno a příjmení

-          E-mail

-          Telefonní číslo apod.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel reklamace, statistik prodeje a zkvalitňování služeb. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu nebo do odvolání souhlasu. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje studia. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i jeho zaměstnanci či jiný pracovníci v pracovně právním stavu (asistentky, zástupci vedoucího, ...). Dle GDPR máte právo:

-          Vzít souhlas kdykoliv zpět

-          Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

-          Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

-          Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

-          Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

 

Upozornění 3 Omezení využívání sportovišť  (Covid 19)

Vstup do prostor sportoviště se zakazuje osobám nesplňujícím ON (bod II/17), osoby při skupinových lekcích od sebe musí udržovat 1,5 m rozestupy a provozovatel zajišťuje cirkulaci vzduchu

Dle bodu I/8 se omezuje:

provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu II/17; splnění podmínek podle bodu II/17 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,

b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu II/17, při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit;

c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby,

d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu.

Usnesení v celém znění